computermedia.sk
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"2","povinne":"","neopravnen":"","ok":"","storno":"","odstraneni":"","nacitani":"","ano":"","ne":"","form_uspech":"","form_neuspech":"","dalsi":"","hledat":""}
https://www.computermedia.sk/
https://www.computermedia.sk/?id=&h=