Občanský a společenskovědní základ - KOMPLET

BESTSELLER
Učebnice předmětu Občanský a společenskovědní základ v jediné knize pokrývá učivo všech čtyř ročníků. Aktuální, vizuálně přitažlivá, srozumitelná a přehledná.
ďalšie informácie
Je nám líto, ale produkt je dočasně nedostupný.
Záruka: 24 měsíců, Výrobce / značka: Computer Media

Ostatné s týmto titulom tiež kúpili

Učebnice předmětu Občanský a společenskovědní základ v jediné knize pokrývá učivo všech čtyř ročníků. Aktuální, vizuálně přitažlivá, srozumitelná a přehledná. 

Společenské vědy jsou důležitou oblastí vědění pomáhající porozumění lidské společnosti, kultuře a vztahům mezi jednotlivci i skupinami. Tyto vědy zahrnují více disciplín, a to politologii, ekonomii, právo, sociologii, psychologii, filozofii, religionistiku a další nauky. Uvedené obory jsou také velmi často protkané historickými okamžiky, které v dané době výrazně ovlivnily běh dějin. Na člověka v současnosti výrazně působí i média, zejména pak internet a jeho komunikační nástroje.
Předmět občanský a společenskovědní základ umožňuje zkoumat lidské chování, společenské struktury, různé aspekty ekonomiky, práva, politiky, filozofie i religionistiky, souvislosti mezi nimi, a mnoho dalších faktorů ovlivňujících náš svět. Pomáhá lépe porozumět problémům a výzvám, kterým člověk čelí, hodnotám a morálce, na nichž je založena existence demokratického státu. Přispívá k budování potřebného povědomí o současné společnosti, politických, ekonomických a právních souvislostech a v neposlední řadě i orientaci v mediálním a informačním prostoru.

Publikace zahrnuje tyto tematické celky:

 • POLITOLOGIE / ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ
 • PRÁVO
 • EKONOMIE
 • PSYCHOLOGIE
 • SOCIOLOGIE
 • MÉDIA
 • FILOZOFIE
 • RELIGIONISTIKA

Hlavní přednosti učebnice:
 • Veškeré učivo v jediné knize.
 • Ekonomická výhodnost knihy - jediná učebnice pro celé studium.
 • Aktuálnost - informace a údaje platné k srpnu 2023. Záruka pravidelných aktualizací do budoucna.
 • Moderní provedení a atraktivní grafické zpracování (grafy, schémata, ilustrace, infografika).
 • Obsahuje souvislosti, mezipředmětové vazby a přesahy do příbuzných oblastí.
 • QR kódy uvnitř knihy - zatraktivnění výuky pro studenty. Odkazují na související videa, texty a doplňující materiál na internetu.

Podrobnější členění témat v jednotlivých tematických celcích:

POLITOLOGIE / ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ
1. Politologie jako věda: Politologie a politika / Politologie a její místo v systému věd / Historický vývoj politického myšlení
2. Stát: Teorie vzniku státu / Definice, znaky a funkce moderního státu / Typy států a forma vlády / Státní občanství / Pohyb osob mezi státy
3. Ústava ČR / dělba moci: Vývoj našeho ústavního systému / Dělba moci / Proces schvalování zákonů
4. Lidská práva: Lidská práva a jejich dodržování ve světě /
5. Člověk jako občan demokratického státu: Občanská společnost / Politické strany / Nátlakové skupiny / Veřejná správa – státní správa a samospráva / Horizontální a vertikální dělba moci / Volby a volební systémy
6. Demokracie a jiné formy vlád: Demokracie jako forma vlády / Principy a hodnoty demokracie / Autoritářské a totalitní režimy / Diktátoři 20. a 21. století / Politické ideologie / Extremismus
7. Mezinárodní integrace / Mezinárodní organizace: Mezinárodní integrace / Mezinárodní obchod / Mezinárodní ekonomické organizace / Organizace spojených národů / Severoatlantická aliance
8. Evropská integrace: Historie sjednocování Evropy
9. Evropská unie: Podstata fungování EU / Členské státy EU / Symboly EU / Pilíře EU / Volný pohyb osob – schengenský prostor / Politiky EU / Obchodní politika EU
10. Instituce Evropské unie: Hlavní instituce EU / Princip subsidiarity / Evropská rada / Rada Evropské unie / Evropská komise / Evropský parlament / Další důležité instituce EU
11. Globalizace: Podstata globalizace / Dopady globalizace na stát a společnost / Konzumní společnost / Trvale udržitelný rozvoj

PRÁVO
1. Právo a jeho historický vývoj: Právo − vznik a jeho prameny / Vymezení a definice pojmu „zákon“ / Právní systémy / Vymezení a definice pojmu „právo“ / Stručný přehled historického vývoje práva
2. Právní normy: Právní normy − jejich struktura, druhy a klasifikace / Druhy právních norem / Právní vztahy, skutečnosti a jednání / Demokratický a právní stát
3. Ústavní právo: Ústavní právo / Ústava ČR / Moc zákonodárná / Moc výkonná / Moc soudní / Nejvyšší kontrolní úřad a Česká národní banka / Územní samospráva
4. Občanské právo: Lidské svobody v právních předpisech / Občanské právo / Vymezení soukromého práva / Subjekty občanského práva / Občanskoprávní vztahy / Smlouvy / Odpovědnost za škodu / Dědické právo / Funkce notářství
5. Rodinné právo: Rodinné právo / Rodina / Manželství / Registrované partnerství / Překážky v uzavření manželství či partnerství / Vztahy mezi manžely / Zánik manželství / Vztahy mezi rodiči a dětmi / Náhradní rodinná péče
6. Pracovní právo: Vymezení pracovního práva / Pracovní poměr / Převedení na jinou práci / Přesčasová práce a přestávky v práci / Zaměstnávání mladistvých, žen a zdravotně postižených lidí / Mzda / Dovolená / Ukončení pracovního poměru / Pracovní činnost vykonávaná mimo pracovní poměr
7. Obchodní právo: Zákon o obchodních korporacích / Obchodní společnosti / Družstvo / Státní podnik
8. Živnostenské právo: Živnostenský zákon
9. Trestní právo: Trestní právo obecně / Dělení trestního práva / Trestní právo hmotné / Trestní sankce / Trestní právo procesní, trestní řízení
10. Lidská práva a svobody: Lidská práva a svobody / Ochrana lidských práv

EKONOMIE
1. Základní ekonomické pojmy:
 Předmět a definice ekonomie / Prvopočátky ekonomického chování / Členění ekonomie / Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy
2. Úvod do tržního hospodářství: Potřeby / Výroba / Zboží / Peníze / Základní prvky tržního mechanismu / Členění trhu
3. Trh výrobků a služeb: Poptávka / Nabídka / Vzájemné působení nabídky a poptávky / Ostatní trhy
4. Doprovodné jevy tržního mechanismu: Nedokonalosti tržního mechanismu / Monopolizace trhu / Nezaměstnanost / Inflace
5. Nástroje hospodářské politiky státu: Monetární a fiskální politika státu / Státní rozpočet / Obchodní politika státu / Důchodová a sociální politika státu
6. Národní hospodářství: Členění národního hospodářství / Členění podle principu financování
7. Národohospodářské agregáty: Životní úroveň a její ukazatele / Toky v národním hospodářství
8. Banky a jejich úloha v hospodářství země: Vznik bank a funkce bankovek / Funkce a postavení centrální banky a komerčních (obchodních) bank
9. Cyklický vývoj tržního hospodářství: Ekonomický růst / Faktory ovlivňující ekonomický růst / Hospodářský cyklus
10. Zahraniční obchod: Členění zahraničního obchodu / Clo a celní politika / Výhody mezinárodního obchodu / Ochrana vnitřního trhu před zahraniční konkurencí / Podnikání v rámci EU
11. Obchodní závod: Obecná charakteristika podnikatelského subjektu / Registr živnostenského podnikání / Obchodní rejstřík / Druhy živností / Vznik živnostenského oprávnění, provozování a zánik živnosti / Obchodní závod / Obecná charakteristika a formy obchodních společností / Další formy podnikání
12. Činnost obchodního závodu: Majetek obchodního závodu / Tok peněz v obch. závodu / Zdroje financování činnosti obch. závodu / Činnost obch. závodu obecně / Řízení organizace – management / Podpora prodeje – marketing / Náklady, výnosy a výsledek hospodaření / Stanovení prodejní ceny
13. Daně a poplatky: Daňová soustava ČR / Formy daní / Poplatky
14. Zaměstnání: Obecné podmínky zaměstnanosti občanů / Nabídka a poptávka na trhu práce / Výběr pracovníků na určitý typ práce / Odměňování a mzdy / Uplatnitelnost na trhu práce
15. Osobní finance: Bankovky a mince České republiky / Způsoby placení / Finanční produkty
16. Blokchain a kryptoměny: Podstata a využití blokchainu / Co je to kryptoměna / Kryptoburzy a kryptosměnárny / Kryptoměnové peněženky / Bezpečnostní zásady při nákupu a držení kryptoměny

PSYCHOLOGIE
1. Úvod do psychologie: Stručné dějiny psychologie / Hlavní směry psychologie / Předmět zájmu psychologie / Systém psychologických věd / Biologický základ psychologie
2. Vývojová psychologie: Předmět zájmu vývojové psychologie / Jednotlivá vývojová období jedince
3. Psychické procesy: Podstata psychických procesů / Čití / Vnímání / Představivost / Myšlení / Řeč / Inteligence / City (Emoce) / Paměť / Pozornost
4. Psychologie osobnosti: Přehled vybraných teorií osobnosti / Skladba osobnosti / Psychické dispozice osobnosti / Fyzická konstituce jako součást osobnosti člověka / Další charakteristiky osobnosti / Integrace osobnosti člověka / Psychologie životní cesty osobnosti člověka / Duševní poruchy / Základní typy zátěžových situací / Způsoby eliminace zátěžových situací / Duševní hygiena
5. Psychologie činnosti, jednání a chování: Podstata psychologie činnosti a jednání / Aktivace činnosti / Druhy lidské činnosti / Vůle, volní jednání / Konflikty
6. Sociální psychologie: Předmět a pojmy sociální psychologie / Proces socializace / Sebeuvědomování jedince / Způsoby socializace jedince / Sociální interakce / Komunikace / Postoje v sociální skupině

SOCIOLOGIE
1. Sociologie jako věda: Vznik a vymezení sociologie jako vědy / Významní představitelé sociologického myšlení
2. Člověk a společnost: Tradiční a moderní společnost / Postmoderní společnost / Společenské procesy a změny / Sociální hnutí / Sociální norma a deviantní chování
3. Člověk jako součást sociálních útvarů: Sociální seskupení a sociální skupiny / Komunita, dav a kolektivní jednání
4. Rodina: Rodina, její funkce a typy / Socializace člověka a gender / Krize rodiny
5. Struktura společnosti: Nerovnost ve společnosti / Sociální stratifikace (rozvrstvení) / Sociální status a mobilita
6. Kultura a společnost: Člověk, příroda a kultura / Kultura, její druhy a funkce / Masová kultura ve společnosti / Multikulturní společnost

MÉDIA
1. Komunikace: Pojem komunikace / Komunikační proces / Historie komunikace / Masová komunikace
2. Žurnalistika: Pojem žurnalistika, její znaky a typy
3. Typy mediálních obsahů: Mediální obsahy a jejich žánry / Zpravodajství / Publicistika / Ostatní druhy mediálních obsahů
4. Média / Média v zábavě, reklamě a společnosti: Podstata a význam médií / Funkce médií / Veřejnoprávní a soukromá média / Tištěná média / Audiovizuální (elektronická) média / Média a zábava / Média a reklama / Reklama a společnost / Současná reklama
5. Vliv, omezení a nebezpečí médií: Vliv médií / Média a vládní moc / Vliv médií na děti a jejich vývoj / Stereotypy a předsudky v médiích
6. Regulace médií: Vnější regulace a kontrola médií / Autoregulace neboli vnitřní regulace médií / Svoboda slova
7. Nová média: Elektronická média / Internet jako prostor pro „submédia“ / Problémy internetové komunikace / Netiketa
8. Svět fake-news a dezinformací:
Podstata a pojmy světa dezinformací / Dezinformační kampaň, její nástroje a techniky / Trollí farmy / Weby produkující a šířící „alternativní“ zpravodajství / Jak rozpoznat dezinformace, obrana proti nim / Instituce a organizace v boji proti dezinformacím / Závěrem k problematice dezinformací

FILOZOFIE
1. Co je filozofie: Člověk a filozofie / Pojem „filozofie“ a jeho význam / Filozofie a speciální vědy, filozofie a náboženství / Základní filozofické pojmy a problémy / Filozofické obory
2. Antická filozofie: Předsókratovská filozofie
3. Filozofie vrcholného období: Sofisté / Sókratés / Platón / Aristotelés /
4. Pozdní antika: Helénistická filozofie a filozofie období Říma: Stoicismus / Hédonismus / Skepticismus / Novoplatónismus
5. Patristika a scholastika: Patristika / Aurelius Augustinus (sv. Augustin) / Scholastika / Raná scholastika; Anselm z Canterbury / Vrcholná scholastika; Tomáš Akvinský / Pozdní scholastika; William Ockham
6. Renesanční myšlení: Renesanční platónismus / Mikuláš Kusánský / Giordano Bruno / Niccolò Machiavelli / Thomas More a Thomaso Campanella / Kosmologie – nový pohled na vesmír / Období reformace
7. Filozofie 17. a 18. století: Racionalismus a empirismus / René Descartes / Baruch Spinoza / Gottfried Wilhelm Leibniz / Blaise Pascal / Jan Amos Komenský / Francis Bacon / Thomas Hobbes / John Locke / David Hume / Osvícenství / Jean-Jacques Rousseau / Immanuel Kant
8. Filozofie 19. století: Německý idealismus / Johann Gottlieb Fichte / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling / Georg Wilhelm Friedrich Hegel / Søren Kierkegaard / Iracionalismus / Arthur Schopenhauer / Friedrich Nietzsche / Pozitivismus a  utilitarismus / Auguste Comte / Karl Marx / Dialektický a historický materialismus
9. Filozofie 20. století: Pragmatismus / Analytická filozofie / Ludwig Wittgenstein / Filozofie mysli / Novopozitivismus, Vídeňský kruh a Rudolf Carnap / Kritický racionalismus: Karl Popper / Filozofie života: Henri Bergson / Fenomenologie: Edmund Husserl / Martin Heidegger / Jan Patočka / Existencialismus: Gabriel Marcel, Albert Camus, Jean-Paul Sartre a Karl Jaspers / Filozofie dialogu: Martin Buber a Emmanuel Lévinas / Křesťanská filozofie / Strukturalismus a poststrukturalismus / Postmoderni filozofie / Jean-François Lyotard / Jacques Derrida

RELIGIONISTIKA
1. Náboženství a náboženská víra: Pojmy religionistika a náboženství / Náboženská víra a vyznání
2. Typologie náboženství a vznik náboženství: Typologie náboženství / Vznik náboženství / Hlavní směry náboženství
3. Judaismus: Podstata judaismu / Posvátné texty judaismu / Smlouva – vyvolený národ / Náboženské směry a sekulární Židé / Modlitby, svátky a slavnosti / Symboly a některé specifické prvky náboženského života
4. Křesťanství: Křesťanství v pojmech / Posvátné texty křesťanství / Obsah a smysl Ježíšova učení a působení / Náboženské směry křesťanství / Křesťanské svátky, svátosti, symboly a praxe
5. Islám: Islám v pojmech / Posvátné texty islámu / Učení islámu / Vztah islámu k jiným náboženstvím / Etika islámu / Vývoj učení islámu / Pět sloupů islámu / Šarí´a , fatwa a problém džihádu
6. Hinduismus: Hinduismus v pojmech / Učení hinduismu / Posvátné knihy hinduismu / Náboženská praxe, symboly
7. Buddhismus: Buddhismus v pojmech / Učení buddhismu / Hlavní proudy buddhismu
8. Filozoficko-náboženské systémy Číny: Konfucianismus / Taoismus
9. Nová náboženská hnutí a sekty: Nové náboženské směry a hnutí / Podstata a základní znaky sektářství


Publikace je celobarevná, učivo témat je doplněno množstvím infografiky, souvislostmi a poznatky z dané nauky, ale i souvislostmi s mezipředmětovými vazbami. 

K jednotlivým tématům jsou k dispozici četné odkazy na internet k dané problematice a také k ostatním doplňkovým materiálům z oblasti historie, společnosti, zeměpisu apod. Pro jednodušší načtení vybraných stránek a multimediálních souborů (audio a videosnímků) na mobilním zařízení jsou k dispozici i QR kódy.
Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.


Učebnice s garantovanými službami
U této učebnice poskytujeme garanci speciálních nakladatelských služeb.

Jedná se o následující:
Garance pravidelné aktualizace. U titulu garantujeme pravidelnou aktualizaci obsahu tak, že datum posledního vydání nebude starší 3 let. Školy vyučující podle této učebnice tak mohou mít jistotu, že nejpozději za 3 roky od posledního vydání proběhne aktualizace učebnice a údaje v ní budou neustále aktuální.

Garance dostupnosti.
U tohoto titulu garantujeme celoroční dostupnost dostatečného poštu kusů knihy s maximálním výpadkem třiceti po sobě jdoucích dnů. Jinými slovy, tento titul je k dispozici kdykoliv během roku v dostatečném množství, s výjimkou dotisků v délce trvání max. 30 dnů. 

Barevnost: Barevná
Datový nosič: Nie
Datum vydání: 30.10.2023
Formát: A4
ISBN: 978-80-7402-483-2
Jazyk: Český
Počet stran: 272
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Vydání: 1
Rozměry
Hmotnost: 0,50 kg
Soubory ke stažení
Ověřujeme pravost spotřebitelských recenzí. Recenze pochází pouze od zákazníků, kteří jsou registrováni a u kterých je známá identita minimálně v rozsahu e-mailové adresy.
Občanský a společenskovědní základ - KOMPLET | computermedia.sk
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"2","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te povolenie na vykonanie po\u017eadovanej oper\u00e1cie. Overte \u010di je va\u0161a prihl\u00e1senia st\u00e1le akt\u00edvny a svoje pr\u00edstupov\u00e9 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"\u00c1no","ne":"Nie","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zmeny sa neulo\u017eili. Opravte pros\u00edm vyzna\u010denej chyby a sk\u00faste znova.","dalsi":"\u010eal\u0161\u00ed","hledat":"h\u013eada\u0165","odpocet_den":"dni","odpocet_hodina":"hod","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sec","odpocet_konec":"Akcia u\u017e skon\u010dila"}
https://www.computermedia.sk/
https://www.computermedia.sk/obcansky-a-spolecenskovedni-zaklad-komplet?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
Počas minút dôjde k vášmu automatickému odhlásenie zo systému. Potrebujete viac času?
Z dôvodu dlho trvajúcej nečinnosti ste bol automaticky odhlásený zo systému
Zabudli ste heslo?

Nemáte ešte účet?

Registujte sa

Chcem sa registrovať!